document.write("
\n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write("
News Headlines\n"); document.write("
\n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write("
Random Text Display\n"); document.write("

\n"); document.write("
Display random text on your web site using this very simple scr"+"ipt.
\n"); document.write("
\n"); document.write("\n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write("
Random Image Display\n"); document.write("

\n"); document.write("
Display random images on your web site using this very simple scr"+"ipt.
\n"); document.write("
\n"); document.write("\n"); document.write("\n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write(" \n"); document.write("
Random Banner Display\n"); document.write("

\n"); document.write("
Display random banners and links on your web site using this very simple scr"+"ipt.
\n"); document.write("
\n"); document.write("\n"); document.write("\n"); document.write("var win=null;\n"); document.write("function Viewjs_random_items2edb935(id){\n"); document.write("var rndURL = (1000*Math.random());\n"); document.write("var myname=\"\";\n"); document.write("var w = \"750\";\n"); document.write("var h = \"550\";\n"); document.write("var pos = \"absolute\";\n"); document.write("if(\"absolute\" == \"absolute\"){\n"); document.write("var TopPosition = 10;\n"); document.write("var LeftPosition = 10;\n"); document.write("}\n"); document.write("var mypage = \"http://www.cgiscr"+"ipt.net/cgi-scr"+"ipt/csNews/csNews.cgi?database=js_random_items%2edb&command=viewone&op=t&id=\"+id+\"&rnd=\"+rndURL;\n"); document.write("if(pos==\"random\"){LeftPosition=(screen.width)?Math.floor(Math.random()*(screen.width-w)):100;TopPosition=(screen.height)?Math.floor(Math.random()*((screen.height-h)-75)):100;}\n"); document.write("if(pos==\"center\"){LeftPosition=(screen.width)?(screen.width-w)/2:100;TopPosition=(screen.height)?(screen.height-h)/2:100;}\n"); document.write("else if((pos!=\"center\" && pos!=\"random\" && pos!= \"absolute\") || pos==null){LeftPosition=0;TopPosition=20}\n"); document.write("settings='width='+w+',height='+h+',top='+TopPosition+',left='+LeftPosition+',scrollbars=yes,location=no,directories=no,status=no,menubar=yes,toolbar=no,resizable=yes';\n"); document.write("win=window.open(mypage,myname,settings);\n"); document.write("if(win.focus){win.focus();}}\n"); document.write("\n"); document.write("
\n"); document.write("
\n");